งานมาใหม่ ล่าสุด!

25 เม.ย. 2560ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 18 อัตรา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 23 เม.ย. 2560กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบรับราชการ 17 อัตรา (สมัคร24เม.ย.-16พ.ค.60) 22 เม.ย. 2560สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบรับราชการ จำนวน 81 อัตรา (สมัคร1-26พ.ค.2560) 18 เม.ย. 2560บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิปวส.-ป.ตรี(สมัคร20เม.ย.-4พ.ค.60) 08 เม.ย. 2560ไม่ต้องผ่านภาค ก 8 อัตรา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 05 เม.ย. 2560ไม่ต้องผ่านภาค ก 106 อัตรา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดสอบลูกจ้างเหมาบริการ 04 เม.ย. 2560รับสมัครด่วน! ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการวิจัย 01 เม.ย. 2560กทม.เปิดสอบบรรจุรับราชการ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 85 อัตรา 26 มี.ค. 2560ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร 16 อัตรา 23 มี.ค. 2560ด่วน!! กรมบังคับคดี เปิดสอบพนักงานราชการ 151 อัตรา (วุฒิปวช.-ป.ตรี-ป.ตรีทุกสาขา)(158อัตรา) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560

  • 09 ธ.ค. 2559 เวลา 15:49 น.
  • 517 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
(158อัตรา) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงาน JobPlazza.com หางานราชการทั่วไทย ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560  

ระดับการศีกษา:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6),
สาขาวิชา:  สายวิทย์-คณิต,

ประเภทรับตรง จำนวน 138 คน
ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย จำนวน 5 คน
ประเภทโควตาภาคตะวันออก จำนวน 15 คน

คุณสมบัติทั่วไป
- ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
- เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ
- เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตาหรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ทำการคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2559
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้
   -  หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
1.1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

   -  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์สำหรับหลักสูตร การศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
2) ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3) เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2543) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559)
4) มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นเกณฑ์ตัดสิน
5) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
   -  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   -  มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
   -  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   -  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        >>โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
        >>โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
        >>โรคความดันเลือดสูง
        >>โรคอ้วน
        >>ภาวะไตวายเรื้อรัง
        >>โรคเบาหวาน
        >>วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
        >>ติดสารเสพติดให้โทษ
   -  ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 เมตร หรือ 20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
   -  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
   -  มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา
   -  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.trcn.ac.th/

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560   (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  (ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^