งานมาใหม่ ล่าสุด!

31 ต.ค. 2564สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 4 อัตรา สมัคร 4-12 พ.ย.2564 06 ธ.ค. 2563อย.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา สมัคร 14-22 ธ.ค.2563 30 มิ.ย. 2562(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) วุฒิปวช.ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 30 มิ.ย. 2562การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ประจำปี 2562 บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! 30 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-17ก.ค.2562 30 มิ.ย. 2562กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ 1-24 ก.ค.2562 27 มิ.ย. 2562จบวุฒิ ม.3 ก็ทำงานที่มาเก๊าได้! การันตีเงินเดือนเกือบ 50,000 บาท 26 มิ.ย. 2562สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 17 อัตรา 26 มิ.ย. 2562กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 10 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 05 ธ.ค. 2561กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิม.3 เงินเดือน10,430+(พคช. 2,000) บาท(158อัตรา) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560

  • 09 ธ.ค. 2559 เวลา 15:49 น.
  • 2,276 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
(158อัตรา) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงาน JobPlazza.com หางานราชการทั่วไทย ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560  

ระดับการศีกษา:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6),
สาขาวิชา:  สายวิทย์-คณิต,

ประเภทรับตรง จำนวน 138 คน
ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย จำนวน 5 คน
ประเภทโควตาภาคตะวันออก จำนวน 15 คน

คุณสมบัติทั่วไป
- ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
- เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ
- เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตาหรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ทำการคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2559
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้
   -  หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
1.1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

   -  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์สำหรับหลักสูตร การศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
2) ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3) เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2543) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559)
4) มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นเกณฑ์ตัดสิน
5) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
   -  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   -  มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
   -  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   -  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        >>โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
        >>โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
        >>โรคความดันเลือดสูง
        >>โรคอ้วน
        >>ภาวะไตวายเรื้อรัง
        >>โรคเบาหวาน
        >>วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
        >>ติดสารเสพติดให้โทษ
   -  ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 เมตร หรือ 20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
   -  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
   -  มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา
   -  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.trcn.ac.th/

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560   (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  (ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
Advertisement
ติดตามข่าวงานราชการ บน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^