งานมาใหม่ ล่าสุด!

20 พ.ย. 2560(( 26 อัตรา )) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ สมัคร24พ.ย.-19ธ.ค.60 16 พ.ย. 2560กรมการแพทย์ เปิดสอบรับราชการ 63 อัตรา สมัคร 20-25พ.ย.2560 11 พ.ย. 2560สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) 11 พ.ย. 2560(วุฒิม.3-ป.ตรี) กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง)เข้ารับราชการ ประจำปี 2561 09 พ.ย. 2560กรมประมง เปิดสอบยรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา สมัคร15พ.ย.-7ธ.ค.2560 08 พ.ย. 2560กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบพนักงานราชการ 24 อัตรา 07 พ.ย. 2560ข่าวดี! อัตราว่างสอบท้องถิ่น รอบ2 มีโอกาสเปิดรับ 10,000 อัตรา 07 พ.ย. 2560ไม่ต้องผ่านภาค ก 216 อัตรา องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัคร10 - 24 พ.ย.2560 07 พ.ย. 2560เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้าง 90 อัตรา สมัคร13- 21 พฤศจิกายน 2560 06 พ.ย. 2560สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เปิดรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2560งานมาใหม่! ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี2560 (วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี)

  • 22 มิ.ย. 2560 เวลา 22:22 น.
  • 42,790 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
งานมาใหม่! ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี2560 (วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงาน JobPlazza.com หางานราชการทั่วไทย ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

งานมาใหม่! ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี2560

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านช่าง  
ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี 2560 

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก  เพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านช่าง ประจำฝ่ายอำนวยการ ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
   1.1 เพศ ชาย/หญิง มีสัญชาติไทย 
   1.2 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 
   1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   1.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม  ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
   1.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
   1.10  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
   1.11  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   1.12  ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน  


2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
2.1  ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 4  จำนวน 2 อัตรา 
     2.1.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
     2.1.2  ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น มาอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
     2.1.3  หากมีความสามารถด้านงานประมาณราคางานก่อสร้าง และด้านงานเขียนแบบการใช้ Program Autocad ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์  
     2.1.4  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี 
     2.1.5  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

2.2 ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 3  จำนวน 5 อัตรา 
     2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา การจัดการงานก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
     2.2.2  ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น มาอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
     2.2.3  หากมีความสามารถด้านงานประมาณราคางานก่อสร้าง และด้านงานเขียนแบบการใช้ Program Autocad ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์ 
     2.2.4  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี 
     2.2.5  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

2.3  ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 2-3  จำนวน 2 อัตรา 
     2.3.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
     2.3.2  มีประสบการณ์ทำงานควบคุมระบบในอาคารสูงและอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานตามสายงานที่จบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  
    2.3.3  มีความรู้ ทักษะ การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างดี 
    2.3.4  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

2.4  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 2-3  จำนวน 5 อัตรา 
     2.4.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
     2.4.2  ต้องมีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือใบประกอบอาชีพทางวิศวกรรม 
    2.4.3  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันต่ำ ภายในอาคารสูงหรืองานที่เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
    2.4.4  มีความรู้ ทักษะ การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี 
    2.4.5  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

3. การประกาศรับสมัคร 
3.1  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php (เลือกหัวข้อ “ฝาก Resume ได้ที่นี่”) หรือ http://www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เท่านั้น  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

ข้อมูลการติดต่อ
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900  โทร. 0-2558-6555, 0-228-0180 
                     
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement
ติดตามข่าวงานราชการ บน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^